Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 ZAMÓWIENIA PUBLICZNE


logotyp

W związku z prowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy w trybie zasady konkurencyjności realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuję, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe - upublicznione
w dniu 29 sierpnia 2017r. wpłyneły 4 oferty:
1. Galicyjskie Centrum Edukacji Sp. z o.o., ul. Bronowicka 73, 30 – 091 Kraków;
2. TABACCO Norbert Bałenkowski, Kupienino 14, 66 – 200 Świebodzin;
3. New Challenge Magdalena Siśkiewicz, ul. Rydlówka 5/107, 30 – 363 Kraków;
4. UpHotel Sp. z o.o., ul. Długa 13/1, 58 – 500 Jelenia Góra.

Na wstępie komisja powołana do przeprowadzania procedury udzielania zamówień dokonała sprawdzenia ofert pod kątem poprawności formalnej i merytorycznej.
Po przeanalizowaniu dokumentów dwie oferty odrzucono z uwagi na niespełnianie warunków i niezgodność oferty z zapytaniem ofertowym.

W kolejnym etapie poddano ocenie - zgodnie z kryteriami wskazanymi w zapytaniu ofertowym - oferty, które spełniały wymogi formalne i merytoryczne.
Po analizie wyników swierdzono, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4 wyjazdów integracyjno-warsztatowo-kulturalnych dla uczestników realizowanego projektu pn."Aktywna Integracją Szansą
na Aktywne Życie" - współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - wybrana została oferta firmy Tabacco Norbert Bałenkowski,
Kupienino 14, Świebodzin z ceną 137 750,86 zł.
Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne i merytoryczne oraz zgodnie z kryterium wskazanym w zapytaniu ofertowym – uzyskała najwyższą liczbę punktów. W ocenie komisji złożona oferta daje gwarancję,
iż przeznaczone na jej realizacje środki zostaną wydatkowane racjonalne, w sposób celowy, umożliwiający terminową realizację zadań oraz uzyskanie najlepszych efektów z danych nakładów. Wobec powyższego Zamawiający zwróci się do ww. firmy z ofertą zawarcia umowy na realizację usługi.

Dziękujemy wszystkim oferentom za złożenie ofert.

 protokół z postępowania o udzielenie zamówienia  pobierz

12.09.2017r.


W związku z realizacją projektu "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna dla Działania 7.2 Programy Aktywnej Integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie, Powiat Żarski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie zwraca się z prośbą o składanie oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu 4 wyjazdów integracyjno-warsztatowo-kulturalnych dla uczestników realizowanego projektu.

 zapytanie ofertowe na cykl wyjazdów  pobierz

 formularz cenowy  pobierz

 preliminarz kosztów  pobierz

 harmonogram pobytu  pobierz

29.08.2017r.


 Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(t.j.Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) na realizację działania w ramach projektu "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie", w ramach działania 7.2. programy aktywnej integracji realizowane przez powiatowe centra pomocy rodzinie -
RPO lubuskie 2020, w latach 2016-2018 - na zadanie:
- reintegracja zawodowa co najmniej 150 osób z grup: osób z niepełnosprawnością,
osób przebywających w pieczy zastępczej, osób opuszczających Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Zakłady Poprawcze, osób opuszczających pieczę zastępczą, rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz ich środowiska, w okresie 2016-2018, zgodnie z opracowaną Indywidualną Ścieżką Reintegracji.


 uchwała Zarządu Powiatu  pobierz

 ogłoszenie  pobierz

 wzór oferty  pobierz

 wzór umowy  pobierz

 wzór sprawozdania  pobierz

27.10.2016r.


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna