Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 RODZINY ZASTĘPCZE


  Zespół ds. pieczy zastępczej

  
Z dniem 1 stycznia 2012 r. Starosta Powiatu Żarskiego powołał w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach zespół ds. pieczy zastępczej.

W jego skład wchodzą:
Anna Rosa – psycholog
Doradztwo psychologiczne dla rodzin zastępczych oraz rodzin naturalnych dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych
Maja Morawska – młodszy koordynator ds. pieczy zastepczej
Magdalena Wach-Oszmiańczuk – koordynator ds. pieczy zastepczej
Pokój nr 9, tel. (068) 363 06 89
Emilia Szymczak – koordynator ds. pieczy zastepczej
Pokój nr 9, tel. (068) 363 06 91
Patrycja Pawłowska – koordynator ds. pieczy zastepczej
Pokój nr 9, tel. (068) 363 06

Rodzicielstwo zastępcze

Jednym z najważniejszych zapisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej jest podmiotowość dziecka i jego prawo do wychowania w rodzinie.
W przypadku niemożności sprawowania opieki przez rodziców biologicznych dziecko powinno zostać objęte opieką w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Do zadań powiatu wynikających z powyższej ustawy należy w głównej mierze:
1. zapewnienie dzieciom pieczy zastępczej w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
2. organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, przez wspieranie procesu usamodzielnienia;
3. tworzenie warunków do powstawania i działania rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i rodzin pomocowych;
4. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz placówek wsparcia dziennego o zasięgu ponadgminnym;
5. organizowanie i finansowanie szkoleń dla rodzin zastępczych, prowadzących rodzinne domy dziecka, rodzin pomocowych i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz kandydatów do pełnienia tych funkcji;
6. organizowanie wsparcia dla rodzinnej pieczy zastępczej, w szczególności przez tworzenie warunków do powstawania grup wsparcia i specjalistycznego poradnictwa;
7. finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu powiatu, umieszczonych w pieczy zastępczej na jego terenie lub na terenie innego powiatu oraz przyznawanie pomocy na usamodzielnienie pełnoletnim wychowankom pieczy zastępczej.

Formy rodzinnej pieczy zastępczej i świadczenia przysługujące rodzinie zastępczej

Rodziny spokrewnione - opiekę i wychowanie nad dzieckiem przejmują członkowie rodziny dziecka zobowiązani do alimentacji, tj. wstępni (dziadkowie, pradziadkowie) lub rodzeństwo. Rodzinie zastępczej spokrewnionej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w kwocie nie niższej niż 660 zł miesięcznie.

Rodziny niezawodowe - tworzone są przez małżeństwo lub osoby niepozostające w związku małżeńskim, niebędące wstępnymi lub rodzeństwem dziecka, w tym przez osoby z dalszej rodziny lub też niespokrewnione z dziećmi. Rodzinie zastępczej niezawodowej przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej w kwocie nie niższej niż 1000 zł miesięcznie.

Rodziny zawodowe - oprócz świadczenia pieniężnego na utrzymanie każdego umieszczonego w niej dziecka, rodzinie zawodowej przysługuje także wynagrodzenie w wysokości minimum 2.000 zł miesięcznie (brutto). W zawodowej rodzinie zastępczej umieszcza się dzieci na pobyt długoterminowy lub – w przypadku rodziny zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego – na pobyt okresowy, do czasu unormowania sytuacji dziecka, nie dłużej niż na okres 4 miesięcy (w szczególnych sytuacjach pobyt może być przedłużony do 8 miesięcy lub do zakończenia postępowania sądowego o powrót dziecka do rodziny, przysposobienie lub umieszczenie w rodzinnej pieczy zastępczej). W przypadku tego typu rodzin wysokość wynagrodzenia jest zależna od liczby i stanu zdrowia umieszczonych dzieci, przy czym rodzina zastępcza otrzymuje wynagrodzenie także za okres pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka.
Każdej rodzinie zastępczej oraz prowadzącemu rodzinny dom dziecka na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 200 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka.

Rodzina zastępcza zawodowa specjalistyczna – obejmuje opieką dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dzieci na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz małoletnie matki z dziećmi.

Rodzinny dom dziecka - może objąć opieką łącznie nie więcej niż 8 dzieci lub osób, które osiągnęły pełnoletniość przebywając w pieczy zastępczej (lub w razie konieczności liczniejsze rodzeństwo).
W rodzinie pomocowej może być umieszczone dziecko w przypadku czasowego niesprawowania opieki nad dzieckiem w związku z wypoczynkiem, udziałem w szkoleniu lub pobytem w szpitalu oraz w wyniku nieprzewidzianych trudności lub zdarzeń losowych w rodzinie zastępczej. Rodziną pomocową może być:
- rodzina zastępcza niezawodowa, zawodowa lub prowadzący rodzinny dom dziecka,
- małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim przeszkoleni do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, prowadzenia rodzinnego domu dziecka lub rodziny przysposabiającej.

Obowiązki rodziny zastępczej

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:
- traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
- zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
- zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
- zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
- zaspokajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
- zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
- umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej.

 Pliki do pobrania

  materiały w przygotowaniu

>>pobierz...


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna