Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 POMOC INSTYTUCJONALNA I ŚRODOWISKOWA


  Dział Pomocy Instytucjonalnej i Środowiskowej - pokój nr. 4

  tel. 068 363 06 82

  Marta Kowalczuk: pracownik socjalny

 Domy Pomocy Społecznej


 Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której niemożna zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych.
  Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.
  Decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej wydaje starosta powiatu prowadzącego dom pomocy społecznej.
 Wysokość odpłatności ustalona w drodze decyzji będzie uzależniona od wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w DPS ogłoszonego przez Starostę w dzienniku urzędowym województwa do dnia 31 marca br.
  Opłatę za pobyt w DPS będzie ponosił:
- mieszkaniec - do 70% dochodu, rodzina - małżonek, zstępni przed wstępnymi - jeżeli dochód na osobę w rodzinie będzie wyższy niż 250% kryterium dochodowego ustalonego w ustawie o pomocy społecznej oraz gmina.

  DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ FUNKCJONUJĄCE NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO:

  Dom Pomocy Społecznej w Miłowicach przeznaczony dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie z miejscami dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie: liczba miejsc - 80.

  Miłowice 26

  tel. 068 374 38 22


  Dom Pomocy Społecznej w Lubsku przeznaczony dla osób przewlekle somatycznie chorych oraz osób w podeszłym wieku: liczba miejsc - 135.

  ul. Zamkowa 27

  tel. 068 457 41 11/12

  E-mail: dpslubsko@zastal.pl
  www: www.dps.lubsko.pl


 Placówki opiekuńczo - wychowawcze


 ZASADY I TRYB KIEROWANIA DZIECI DO PLACÓWEK OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH

  Do placówek opiekuńczo-wychowawczych kieruje się na podstawie:
1. orzeczenia sądu
2. wniosku rodziców, opiekunów prawnych lub małoletniego

  Dokumenty niezbędne do umieszczenia w placówce:
1. odpis aktu urodzenia dziecka, a przypadku sierot lub półsierot również odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
2. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce albo wniosek rodziców lub opiekunów prawnych o umieszczenie dziecka w placówce,
3. dostępną dokumentację o stanie zdrowia dziecka,
4. dokumenty szkolne, a w szczególności ostatnie świadectwo szkolne, karty szczepień,
5. kwestionariusz aktualnego rodzinnego wywiadu środowiskowego wraz ze szczegółowym opisem sytuacji dziecka oraz dokumentację dotychczasowych działań podjętych wobec dziecka i rodziny

  Jeżeli Powiat nie może skierować dziecka do Placówki z powodu braku odpowiedniej placówki lub z powodu braku miejsca w tego typu placówce na jego terenie, zwraca się do innego powiatu z wnioskiem o skierowanie dziecka do odpowiedniej placówki (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych z dnia 19 października 2007r.)

  Do placówek opiekuńczo-wychowawczych kieruje Starosta lub z jego upoważnienia Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.


  PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE POWIATU ŻARSKIEGO:

  Powiatowy Dom Dziecka w Żarach: liczba miejsc - 28

  ul. Pienińska 10,12

  tel. 068 41 55 444

  E-mail: pddz@wp.pl
  www:

  Powiatowy Dom Dziecka w Lubsku: liczba miejsc - 30

  ul. Dąbrowskiego 6

  tel. 068 455 35 28


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna