Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 ORZEKANIE O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


siedziba

Mieszkańców powiatu żarskiego i żagańskiego obsługuje Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności majacy siedzibę w Żaganiu,
ul. Szprotawska 28,
tel. 068 377 24 30


Godziny pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.30
przyjmowanie interesantów: poniedziałek 7:30-15:30                                           wtorek-piątek 9:00-14:00


UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu żagańskiego i żarskiego korzystających z usług Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu informujemy, iż z dniem 26.11.2014 r. ulegają zmianie godziny przyjmowania interesantów w następujący sposób:
poniedziałek 7:30-15:30
wtorek-piątek 9:00-14:00

26.11.2014r.


Orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności oraz wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Rozpatrzenie wniosku i wydanie orzeczenia odbywa się na posiedzeniu składów orzekających.

Osoby, które chcą otrzymać orzeczenie o niepełnosprawności powinny pobrać, wypełnić i dostarczyć wniosek o wydanie orzeczenia i zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb PZON - wraz z kserokopią (potwierdzoną za zgodność) posiadanej dokumentacji medycznej - na podany wyżej adres listownie lub osobiście

Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie może otrzymać LEGITYMACJĘ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ. Aby ją otrzymać należy udać się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Żaganiu wraz z kserokopią orzeczenia (oryginał do wglądu), wypełnionym wnioskiem o wydanie legitymacji, zdjęciem i dowodem osobistym w godzinach od 8.00 - 14.00.

Osoba niepełnosprawna mająca trudności w poruszaniu się może upoważnić inną osobę do odebrania legitymacji w jej imieniu (wzór upoważnienia w części Pliki do pobrania).


UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

WAŻNOŚĆ KART PARKINGOWYCH PRZEDŁUŻONA ZOSTAŁA DO 30.06.2015 r.

W celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym nieprzerwanego prawa do korzystania z kart parkingowych, ustawa z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw wydłuża do dnia 30 czerwca 2015 r. okres ważności kart parkingowych, wydanych na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 lipca 2014 r.

26.11.2014r.Informacja dla osób ubiegających się o wymianę karty parkingowej w związku z wejściem ustawy z dnia
23 października 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw


Od 01 lipca 2014 r. kartę parkingową wydają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności na podstawie:
1.orzeczenia o niepełnosprawności,
2.orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
3.orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień
- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Art.6b ust. 3 pkt 9 cyt. ustawy otrzymuje brzmienie:
„9) spełniania przez osobę niepełnosprawną przesłanek określonych w art. 8 ust. 3a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym
(Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 z późn. zm) przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności spełnienie tych przesłanek może zostać stwierdzone jedynie w przypadku ustalenia przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O (choroby narządu wzroku,) 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).”

W związku z powyższym osoby, które do tej pory otrzymały karty parkingowe na podstawie orzeczeń innych organów (ZUS, KRUS),
lub orzeczeń powiatowego zespołu wydanych przed 01.01.2002 r. nie zawierających zapisu odnośnie spełniania przesłanek określonych w art. 8 ust. 1 – Prawo o ruchu drogowym, chcąc ubiegać się o ponowne wydanie karty parkingowej będą musiały złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub do ulg i uprawnień na podstawie orzeczenia innego organu.
Karty parkingowe będą wydawane na okres ważności orzeczenia, jednakże nie dłużej niż na okres 5 lat a placówkom na okres 3 lat zgodnie z zapisem art.8 ust.5c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.

 Zasady wydawania kart parkingowych  pobierz

 wniosek o wydawanie karty parkingowej  pobierz

 oświadczenie o celu złożenia wniosku  pobierz


Oświadczenie o miejscu pobytu stałego - dotyczy osób legitymujących się dowodem osobistym wydanym według nowego wzoru, który nie zawiera informacji o miejscu zameldowania ( na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu, Dz.U. 2015 poz. 212).

Osoba składająca do PZON wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień, zobowiązana jest dla celów dowodowych dołączyć do wniosku oświadczenie o miejscu pobytu stałego.
Na podstawie złożonego oświadczenia zespół orzekający bada swoją właściwość miejscową do rozpatrzenia złożonego wniosku.

 oświadczenie o miejscu pobytu stałego  pobierz


17.06.2015r.UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA !!!

1. W związku z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.12.2009r. zmieniającego Rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności informujemy, iż z dniem 01.01.2010r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności wydaje legitymacje osobom niepełnosprawnym wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

2. Ponadto informujemy, iż w przypadku posiadania ważnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności złożenie nowego wniosku o wydanie orzeczenia jest możliwe na 30 dni przed wygaśnięciem ważności posiadanego orzeczenia.

06.01.2010r.Posiadanie orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności pozwala osobie niepełnosprawnej korzystać z różnego rodzaju form pomocy lub uprawnień np.:
  - w zakresie rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia - możliwość uzyskania odpowiedniego zatrudnienia, korzystania ze szkoleń (w tym specjalistycznych), podleganie przywilejom pracowniczym osób niepełnosprawnych (np. prawo do dodatkowych urlopów, przerw w pracy),
  - z ulg np. podatkowych, zwolnienie z opłat radiowo - telewizyjnych, abonamentu telefonicznego (na podstawie odrębnych przepisów),
  - z możliwości uczestnictwa w terapii zajęciowej,
  - z zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze oraz pomoce techniczne, ułatwiające funkcjonowanie danej osobie,
  - z usług socjalnych, opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych świadczonych przez instytucje pomocy społecznej, organizacje pozarządowe oraz inne placówki,
  - z ulg w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego,
  - ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
  - z uprawnień do zasiłku pielęgnacyjnego i innych świadczeń wypłacanych przez instytucje pomocy społecznej.

Zespoły orzekające wydają orzeczenia o:
  - niepełnosprawności osoby, która nie ukończyła 16 roku życia, w przypadku naruszenia sprawności fizycznej lub psychicznej o przewidywanym okresie trwania powyżej 12 miesięcy, z powodu wady wrodzonej, długotrwałej choroby lub uszkodzenia organizmu powodującego konieczność zapewnienia im całkowitej opieki lub pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych w sposób przewyższający wsparcie potrzebne osobie w danym wieku.
  - znacznym stopniu niepełnosprawności dla osób z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  - umiarkowanym stopniu niepełnosprawności dla osób z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych,
  - lekkim stopniu niepełnosprawności dla osób o naruszonej sprawności organizmu, powodującą w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się rekompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne,
  - wskazaniach do ulg i uprawnień dla osób posiadających już prawomocne orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.


Przy orzekaniu o niepełnosprawności osób do 16 roku życia bierze się pod uwagę:
  - zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane przez lekarza prowadzącego i inne dokumenty, które mogą mieć wpływ na ustalenie niepełnosprawności,
  - ocenę stanu zdrowia wystawioną po przeprowadzonym badaniu przez lekarza orzecznika. Zawiera ona opis przebiegu choroby, wyniki leczenia, rehabilitacji, rozpoznanie choroby zasadniczej i współistniejących, rokowania przebiegu choroby oraz ograniczenia, z jakimi w życiu codziennym spotyka się dane dziecko, w porównaniu do rówieśników o pełnej sprawności psychicznej i fizycznej organizmu,
  - możliwość poprawy zaburzonej funkcji organizmu poprzez zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i techniczne środki medyczne.

Przy orzekaniu o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 rok życia, bierze się pod uwagę:
  - zaświadczenie wystawione przez lekarza prowadzącego opisujące stan zdrowia,
  - rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących (potwierdzone aktualnymi wynikami badań diagnostycznych) oraz inne posiadane dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie stopnia niepełnosprawności,
  - ocenę stanu zdrowia wystawioną po przeprowadzonym badaniu przez lekarza orzecznika, zawierającą opis przebiegu choroby zasadniczej oraz wyniki dotychczasowego leczenia i rehabilitacji, rozpoznanie choroby zasadniczej i chorób współistniejących oraz rokowania.
  - wiek, płeć, wykształcenie, zawód i posiadane kwalifikacje,
  - możliwość przywrócenia zdolności do zatrudnienia – poprzez leczenie, rehabilitację lub przekwalifikowanie zawodowe,
  - ograniczenia danej osoby w samodzielnej egzystencji i uczestniczenia w życiu społecznym,
  - możliwość poprawy samodzielnego funkcjonowania i pełnienia ról społecznych - poprzez leczenie, rehabilitację, zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze, środki techniczne, usługi opiekuńcze lub inne działania.


Orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności nie stanowi przeciwwskazania do podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy.
Stopień niepełnosprawności danej osoby orzeka się na czas określony lub na stałe, natomiast niepełnosprawność dziecka orzeka się zawsze na czas określony, jednak na okres nie dłuższy niż do 16 roku życia.
W orzeczeniach o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień zawarte są symbole niepełnosprawności odzwierciedlające rozpoznanie choroby, która powoduje zaburzenia funkcji organizmu oraz ogranicza wykonywanie czynności życiowych i aktywności społecznej.

 

 Pliki do pobrania


 wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawnosci:
- osoba dorosła
 pobierzpobierz


 wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawnosci:
- dziecko do 16 roku życia
 pobierzpobierz


 zaświadczenie o stanie zdrowia: dorosły/dziecko  pobierzpobierz wniosek o wydanie legitymacji:
- dorosły
 pobierzpobierz wniosek o wydanie legitymacji:
- dziecko do 16 roku życia
 pobierzpobierz


 upoważnienie do odebrania legitymacji:  pobierzpobierz


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna