Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 ORGANIZACJE POZARZĄDOWE


  Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Radość Życia"
  ul.Bohaterów Getta 19, Żary
  tel. 728 950 190
  E-mail: radosczycia.zary@wp.pl
  www: www.radosczycia-zary.cba.pl

Prezes Zarządu: Krystyna Szot

Organizacja zrzesza osoby niepełnosprawne, ich rodziny, a także osoby działające na ich rzecz w celu podejmowania wspólnych działań, które zmierzają do poprawy sytuacji osobistej, socjalnej, społecznej i bytowej oraz podniesienia jakości życia osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Stowarzyszenie organizuje i prowadzi świetlice środwiskowe i artystyczne, imprezy sportowe, kulturalne, integracyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Pomaga osobom niepełnosprawnym w aktywnym uczestnictwie w imprezach ogólnodostępnych. Organizuje również wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.


  Polski Związek Głuchych

Koło Terenowe w Żarach                         Koło Terenowe w Lubsku
  ul.Moniuszki 46/13, Żary                          ul.Kościuszki 1, Lubsko
  tel. 068 374 80 66                                   tel. 068 372 13 35

Prezes Koła w Żarach: Stefania Urbańska
Prezes Koła w Lubsku: Anna Zapotoczna

Polski Związek Głuchych zrzesza osoby niesłyszące i inne osoby z wadą słuchu. Celem działalności Związku jest stworzenie warunków przysposabiających inwalidów słuchu do samodzielnego funkcjonowania w życiu codzinnym, społecznym i zawodowym oraz zapewnieniu im wszelkiej pomocy w rozwiązywaniu tych problemów. W razie potrzeby jest możliwość skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego w różnych sprawach urzędowych. Aby zapobiec izlolacji osób głuchych od otoczenia - w ramach dofinansowań z Urzędu Miasta i poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ze środków PFRON - Koła PZG w Żarach i w Lubsku organizują spotkania okolicznościowe, róznego rodzaje imprezy oraz ciekawe wycieczki.


  Polski Związek Niewidomych

Koło Terenowe w Lubsku
ul.Niepodległości 1, Lubsko
tel. 509 617 601

Prezes Koła w Lubsku: Helena Szyperska

Polski Związek Niewidomych zrzesza osoby niewidome i słabo widzące w celu ich społecznej integracji, rehablitacji, ochrony interesów zawodowych, ekonomicznych i społecznych, przeciwdziałaniu ich dyskryminacji. Związek reprezentuje swoich czlonków wobec organów samorządu terytorialnego. Cele określone powyżej Związek realizuje poprzez: rejestrację i przyjmowanie niewidomych do Związku, prowadzenie podstawowej rehabilitacji, zaoptrzenie w sprzęt rehabilitacyjny, organizację róznych form działalnosci kulturalnej i artystycznej. W Kołach PZN w Żarach i w Lubsku mozna uzyskać pomoc w załatwianiu spraw osobistych, zawodowych czy urzędowych.


  Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
  ul.Podchorążych 4a, Żary
  tel. 068 375 83 25

Prezes Stowarzyszenia: Barbara Litewka

Celem działalnosci Stowarzyszenia jest troska o jakość życia dziecka, jego wielostronny rozwój, zdrowie, bezpieczeństwo, podmiotowość i godność w szczególności :tworzenie społecznego ruchu na rzecz pomocy dzieciom, przeciwdziałanie zagrożeniom zdrowotnym i ekologicznym, upowszechnianie zdrowego stylu życia, ochrona dzieci przed patologią społeczną, upowszechnianie prorodzinnego, środowiskowego modelu opieki, zapobiegania wychowywaniu się dzieci poza rodziną.


  Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci Niepełnosprawnych "Serce za Uśmiech"
  ul.Szkolna 4, Lubsko
  tel. 068 372 03 16

Prezes Stowarzyszenia: Urszula Rakowska

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans osób z niepełnosprawnością intelektualną i innymi zaburzeniami w dostępie do nauki, tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju, prowadzenie ich ku aktywnemu uczestnictwu w życiu społecznym.


  Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic
  Miłowice 26, Żary
  tel. 068 374 38 22
  E-mail: MILOWICE@poczta.onet.pl

Prezes Zarzadu: Monika Koman

Działalnością Stowarzyszenie Przyjaciół Miłowic obejmuje osoby niepełnosprawne głównie z niepełnosprawnością intelektualną. Celem działania Stowarzyszenia jest: działanie na rzecz tworzenia jak najkorzystniejszych warunków do pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób niepełnosprawnych, Stwarzanie warunków i możliwości osobom niepełnosprawnym do aktywnego i godnego uczestnictwa w życiu: społecznym, kulturalnym, religijnym, / zgodnie z wyznaniem/ edukacji, rekreacji i sporcie oraz integrację ze środowiskiem ludzi zdrowych, Edukacja i informowanie społeczeństwa o potrzebach, problemach i prawach osób niepełnosprawnych, pomoc osobom niepełnosprawnym w pokonywaniu trudności w codziennym życiu oraz w pozyskiwaniu sprzętu i urządzeń rehabilitacyjnych niezbędnych do zachowania sprawności fizycznej i niezależności od osób drugich.


  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Żarach
  ul. Chrobrego 21
  tel. 068 375 04 80

  Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Lubsku
  ul.Niepodległości 1
  tel. 068 ...........

Przewodnicząca Związku Emerytów w Żarach: Bernadetta Hendrykowska
Przewodnicząca Związku Emerytów w Lubsku: Anna Przybyło

Celem działalnosci Związku jest poprawa warunków socjalno - bytowych emerytów i rencistów, uczestniczenie w zyciu społecznym przez wspóldziałanie z organami władzy i administracji publicznej, samorzadowej, ze związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi. Organizowanie życia kulturalnego emerytów, rencistów i inwalidów. reprezentowanie ich interesów wobec organów władzy i administracji publicznej samorządowej oraz popularyzowanie ich wsród społeczeństwa.


  Towarzystwo Pomocy im. Brata Alberta
  ul. Św. Brata Alberta 4, Żary
  tel. 068 374 39 58
  www: www.bratalbert.zary.pl

Celem Towarzystwa jest niesienie pomocy osobom bezdomnym i ubogim - w duchu Patrona, św. Brata Alberta. Towarzystwo realizuje swoje cele poprzez
* zakładanie i prowadzenie schronisk, noclegowni, domów stałego pobytu,
* pracę socjalną, pomoc prawną i psychologiczną, posługę religijną,
* prowadzenie kuchni, łaźni świetlic, klubów, organizowanie wigilii i śniadań wielkanocnych, kolonii,
* wydawanie żywności, odzieży , sprzętów, środków czystości, leków,
* współdziałanie z samorządem terytorialnym, administracją państwową, Kościołem Katolickim, organizacjami pozarządowymi,
* działalność informacyjną, inspirowanie badań naukowych,
* szkolenie pracowników i wolontariuszy.


  Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
  ul.Podchorążych 31, Żary
  tel. 068 470-63-09

Prezez Zarządu: Janina Kolasa

Celem Stowarzyszenia jest opieka i pomoc dla ludzi chorych na cukrzycę, dbanie o jakość leczenia cukrzycy poprzez właściwe wykreowanie systemu lecznictwa diabetologicznego, poprawa prawnej, materialnej i społecznej pozycji diabetyków w państwie i społeczeństwie, integracja środowiska poprzez właściwe kształtowanie wzajemnych stosunków pomiędzy członkami stowarzyszenia, pomoc w rozwiązywaniu trudnych problemów zdrowotnych.


  Polski Czerwony Krzyż
  ul.Rynek 17/7, Żary
  tel. 068 374 36 33

Celem związku jest upowszechnianie prawa humanitarnego, działalność w zakresie promocji zdrowia, działalność w zakresie HDK, działalność wsród dzieci i młodzieży. Szkolenie kwalifikacyjne ratowników, szkolenie pierwszej pomocy przedmedycznej, pomoc ofiarom klęsk zywiołowych, katastrof i konfliktów zbrojnych. Świadczenie usług opiekuńczych osobom starszym, samotnym, chorym i niepełnosprawnym


  Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Oddzial Terenowy Żary
  ul.Chrobrego 14 , Żary
  tel. 068 374 08 50

Przewodniczący: Piotr Jankowiak

Celem Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana jest kształtowanie rzeczywistości polskiej w oparciu o chrześcijańską koncepcję człowieka i świata, ujętą w społecznym nauczaniu kościoła rzymskokatolickiego oraz zgodnie z polską tradycją narodową, a w szczególności : Ochrona życia i godności człowieka, rodziny i narodu oraz troska o duchowe , moralne i materialne środowisko ich życia i rozwoju, przygotowanie katolików świeckich do aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu Kościoła, Narodu i Państwa, kształtowanie i upowszechnianie chrześcijańskich, patriotycznych i demokratycznych postaw oraz kryteriów oceny rzeczywistości społecznej, gospodarczej i politycznej.


  Żarska Spółdzielnia Socjalna
  ul.Kujawska 39 , Żary
  tel. 068 363 47 26

Prezes Zarządu: Jerzy Czapski

Celem Spółdzielni jest:
- przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób o niskiej zatrudnialności oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową;
- tworzenie więzi międzyludzkich oraz reintegracja społeczna i reintegracja zawodowa. Spółdzielnia podejmuje działania mające za przedmiot odbudowanie i podtrzymanie u członka spółdzielni umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy;
- prowadzenie działalności społecznej i oświatowo-kulturalnej na rzecz swoich członków oraz środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze działań publicznych zawartych w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.).


  Parafialny Zespół "CARITAS" przy Parafii P.W. Najswiętrzego Serca Pana Jezusa w Żarach
  Plac Kardynała Wyszyńskiego 4 , Żary
  tel. 068 374 34 23

Prezes Zarządu: Stefania Krokoszyńska

Celem Zespołu jest krzewienie i ożywianie miłości miłosiernej oraz systematyczna i metodyczna forma charytatywna. Analiza niekorzystnych zjawisk społecznych, zakres ich występowania, wypracowanie programów zmierzających do ich usuwania. Prowadzenie działalności charytatywno - opiekuńczej, systematyzowanie jej form i podejmowanie działań na rzecz szerokiego zakresu potrzebujących a w szczególności: rodzin, dzieci, młodzieży, samotnych matek, niepełnosprawnych, chorych, seniorów, uzależnionych, bezdomnych, bezrobotnych, ofiar przemocy, więźniów, migrantów i uchodźców, ofiar klęsk żywiołowych, epidemii i zbrojnych konfliktów.  Lubuski Ruch Na Rzecz Kobiet i Rodziny "Żar"
  ul. Wrocławska 5 , Żary
  tel. 68 470 14 44

Prezes Zarządu: Lucyna Hoffmann-Czyżyk

Celem Ruchu jest:
1.Wspieranie inicjatyw kobiecych w regionie lubuskim, celem zwiększenia aktywności kobiet w zyciu społecznym , gospodarczym politycznym kulturalnym
2. Podejmowanie działań mających na celu zwiększenie obecności kobiet w organach przedstawicielskich i innych organach władzy.
3. Prowadzenie działalności informacyjnej oraz edukacyjnej w zakresie prawodawstwa dotyczącego problemów kobiet i rodzin.
4. Wspieranie rodziny w wypełnianiu jej naturalnych funkcji oraz w kryzysach sytuacyjnych i rozwojowych.
5. Niesienie pomocy osobom znajdującym się w kryzysie społecznym , zawodowym, rodzinnym, a w szczególności ofiarom przemocy domowej, samotnym matkom, osobom bezrobotnym.
6. Pomoc osobom bezdomnym, ubogim.  Teen Challenge
  ul. Podchorążych 15, Żary
  tel. 68 374 67 18

Kierownik: Stanisław Majdański

Celem Ruchu jest:
1. Zwalczanie i zapobieganie wykluczeniom społecznym
2. Wypracowanie skutecznych metod zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym
3. Pomoc ludziom uzależnionym, nieprzystosowanym, starszym, niepełnosprawnym, sierotom, samotnym matkom, bezdomnym i potrzebującym.
4. Ułatwienie powrotu do normalnego życia w społeczeństwie ludziom dotkniętym wykluczeniami społecznymi
5. Upowszechnianie w społeczeństwie wiedzy o kosztach i skutkach wykluczeń społecznych oraz ich podłoża
6. Współpraca i podejmowanie wspólnych przedsięwzięć z organami władz i administracji państwowej, kościołami, fundacjami i organizacjami społecznymi w zakresie zwalczania i zapobiegania wykluczeniom społecznym
7. Rozpowszechnianie w społeczeństwie zasad etyki chrześcijańskiej i kształtowanie postaw tolerancji religijnej wobec wszystkich wyznań i przekonań
8. Pomoc ludziom pracującym i chcącym pracować wśród ludzi zagrożonych i ulegających wykluczeniom społecznym , w ich dążeniach do osiągnięcia wysokiego poziomu zawodowego i etycznego
9. Rozwijanie postaw nastawionych na aktywne pomaganie ludziom
10. Udzielanie dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych pomocy w postaci: opieki, dokształcania i organizowania wypoczynku, zakładania i prowadzeni szkół niepublicznych, świetlic i klubów
11. Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych
12. Promocja zatrudnieni i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy
13. Wszelka inna działalność charytatywna i pomoc społeczna
Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna