Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcpr_zary@poczta.fm

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

 O NAS

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie jest powiatową jednostką pomocy społecznej. Centrum udziela pomocy mieszkańcom powiatu żarskiego głównie w opraciu o Ustawę o Pomocy Społecznej oraz Ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Dyrektorem jest Justyna Przedaszek. Pracownikami Centrum są pedagodzy o różnych specjalnościach m.in. : praca socjalna, resocjalizacja, kierunek opiekuńczo-wychowawczy, rewalidacja oraz socjologowie i psycholog.

W Centrum są opracowywane i realizowane powiatowe programy skierowane:
- do rodzin mających trudności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych
- do osób wchodzących w dorosłość po opuszczeniu rodzin zastępczych oraz placówek opiekuńczo - wychowawczych
- do osób niepełnosprawnych.
Centrum poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze oraz kieruje ich na szkolenie do ośrodka adopcyjno - opiekuńczego


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie działa w oparciu o Statut nadany przez Radę Powiatu Żarskiego. Organizację wewnetrzną Centrum oraz szczegołowy podział zadań określa Regulamin Organizacyjny .

  W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mozna uzyskać informacje na temat:
- w jaki sposób umieścić osobę samotną, wymagającą całodobowej opieki w Domu Pomocy Społecznej
- jakie warunki należy spełnić, by pełnić funkcję rodziny zastępczej i jaką pomoc można wówczas uzyskać
- jaki jest tryb kierowania do Domu Dziecka
- na jaką pomoc mogą liczyć osoby opuszczające placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne, rodziny zastepcze oraz zakłady poprawcze
- kto może skorzystać z poradnictwa w poradni specjalistycznej dla rodzin.
- gdzie i jaką pomoc mogą otrzymać osoby doświadczające przemocy w rodzinie

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie osoba niepełnosprawna może uzyskać informacje i załatwić sprawy związane z otrzymaniem dofinansownia ze środków PFRON:
- do pobytu na turnusie rehabilitacyjnym
- do likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania oraz barier w komunikowaniu
- do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego
- przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych
- do udziału osób niepełnosprawnych w ramach organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki

 

 

Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna