Powiatowe Centrum
      Pomocy Rodzinie w Żarach
  :: PFRON  :: Portal Niepełnosprawnych  :: Ministerstwo Pracy  :: Powiat   :: Turnusy   :: Niebieska Linia
WITAMY NA STRONIE POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W ŻARACH
siedziba PCPR

Kontakt

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
 ul.Artylerzystów 6
 68-200 Żary
 woj.lubuskie
 tel. 068 363 06 80
 fax 068 363 06 88
 e-mail: pcprzary@powiatzarski.pl

 Godziny pracy PCPR:
 poniedziałek 7.00 - 16.00
 wtorek - czwartek 7.00 - 15.00
 piątek 7.00 - 14.00

Menu

Strona Główna

 

O Nas

 

Przepisy Prawne

 

Rehabilitacja Społeczna

 

Aktywny Samorząd

 

Pomoc Instytucjonalna i środowiskowa

 

Rodziny Zastępcze

 

Wolontariat

 

Zamówienia Publiczne

 

Aktualne zamówienia

 

Zamówienia rozstrzygnięte

 

Archiwum

 

Przydatne informacje

 

Orzekanie o Stopniu Niepełnosprawności

 

Środowiskowa wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego i urządzeń pomocniczych

 

Instytucje wspierające

 

Organizacje i Stowarzyszenia

 

Ciekawe linki

 

Pliki do pobrania

 

Wnioski

 

Popieramy

 

niebieska_tarcza

 

karta_duzej_rodziny

 

link do Pajacyka

 

wioski dziecięce

 

Księga Gości

 

Wpisz się do księgi

 

Liczba Odwiedzających

 

Internetowe liczniki

 

 Aktualności


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach informuje, iż dnia 12 stycznia br. ruszyła kolejna edycja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy domowej.

Celem programu jest zaprzestanie stosowania przemocy.

Uczestnikami programu mogą być mężczyźni – zdrowi psychicznie - skazani przez Sąd za stosowanie przemocy bądź mężczyźni zgłaszający się na zasadzie dobrowolności.

Program realizowany jest w każdy poniedziałek w godz. od. 16:10 do 19:10 w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach
ul. Artylerzystów 6.


Więcej informacji o programie można uzyskać od pracowników prowadzących program pod nr tel. 68 363 06 82 lub 68 363 06 86.

12.01.2015r.KONKURS SPOŁECZNIK ROKU !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach otrzymało tytuł „Społecznika Roku” za interdyscyplinarne działania podejmowane na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Powiatu Żarskiego.

O przyznaniu Centrum nagrody zadecydowała kapituła, w której skład weszli przedstawiciele Wojewody Lubuskiego, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze oraz dwóch laureatów ubiegłorocznej edycji konkursu.

W dniu 24 listopada 2014r., podczas uroczystej gali w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie, statuetkę z rąk Wojewody Lubuskiego odebrała dyrektor PCPR – Justyna Rasztubowicz.

spolecznik_1 spolecznik_2 spolecznik_3


05.12.2014r.Dnia 1 grudnia 2014r., w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach, miało miejsce spotkanie dyrektorów Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Żarskiego z pracownikami Centrum. Celem spotkania było omówienie znowelizowanych przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a co za tym idzie nowych obowiązków, które w/w akt prawny nakłada na jednostki organizacyjne pomocy społecznej działające w strukturach samorządów gminnych.

Ponadto dyrektor PCPR – pani Justyna Rasztubowicz – wyszła z inicjatywą podjęcia działań zmierzających do zawiązania partnerstwa ze wszystkimi jednostkami działającymi w w/w obszarze, w celu wypracowania wspólnych celów, które pozwolą na skuteczniejsze działania na rzecz pomocy dziecku i rodzinie.

spotkanieops_1 spotkanieops_2 spotkanieops_3


04.12.2014r.


logotyp logotyp

WYJAZDY W RAMACH PROJEKTU UNIJNEGO

W ramach realizacji projektu "Aktywna integracja szansą na aktywne życie" w dniu 14 września 2014 r. odbył się wyjazd osób z niepełnosprawnością do teatru w Zielonej Górze, a w dniu 11 października 2014r. młodzież z grupy wsparcia dla wychowanków pieczy zastepczej zwiedziła Park Mużakowski w Łęknicy.

wycieczka_1 wycieczka_2 wycieczka_3


05.11.2014r.


Uczestnicy naszego projektu "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie" brali udział w wyjazdach integracyjno-warsztatowych:

- osoby niepełnosprawne: w lipcu w Ośrodku Panorama Morska w Jarosławcu

wyjazd_1 wyjazd_2 wyjazd_3

- wychowankowie: we wrześniu w Hotelu Kudowa w Kudowie Zdrój

wyjazd_4 wyjazd_5 wyjazd_6

12.09.2014r.INFORMACJA!!! DOTYCZĄCA WPROWADZENIA ZMIAN W ZASADACH REALIZACJI PILOTAŻOWEGO PROGRAMU „AKTYWNY SAMORZĄD” 2014 r.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, iż Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wprowadził następujące zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu ,"Aktywny Samorząd”:

1. Refundacja kosztów poniesionych przed dniem zawarcia umowy dofinansowania może dotyczyć:
a) w przypadku Modułu I – kosztów poniesionych do 180 dni przed złożeniem wnioski,
b) w przypadku Modułu II – kosztów opłaty za naukę (czesnego) dotyczących bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia.

2. Przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym, jednak nie później niż:
a) w przypadku Modułu I – do dnia 30 sierpnia,
b) w przypadku Modułu II – do dnia 30 września
Wnioski złożone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

Realizator programu może podjąć decyzję o przywróceniu Wnioskodawcy terminu na złożenie wniosku. Ubiegając się o przywrócenie terminu, Wnioskodawca zobowiązany jest opisać i udokumentować przyczyny uchybienia terminu.

Jednocześnie informujemy, iż zasady przyznawania dofinansowań w ramach wszystkich obszarów pilotażowego programu "Aktywny Samorząd” są dostępne na naszej stronie internetowej.

17.06.2014r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach uprzejmie informuje, iż PCPR rozpoczął przyjmowanie wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.

Jednocześnie informujemy, iż Zarządzeniem nr 5/2014 z dnia 04 marca 2014r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie wprowadził zasady przyznawania dofinansowań w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2014 r.

 harmonogram działań decyzyjnych w ramach modułu II pilotażowego programu „Aktywny samorząd”, który wynika z obecnie obowiązujących zasad realizacji programu:  pobierz

25.03.2014r.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach że w roku 2014 nadal realizuje projekt "Aktywna Integracja Szansą na Aktywne Życie", który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
>>...więcej

06.03.2014r.Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie uprzejmie informuje, że wszelkich informacji o prawach i uprawnieniach osób niepełnosprawnych udziela doradca d/s osób niepełnosprawnych, który przyjmuje w siedziebie Centrum:
pokój nr 5, nr. telefonu 68 363 06 84

25.06.2010r.


 Ogłoszenia


 Zarząd Powiatu Żarskiego ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów określonych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj.Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz. 1536 z póżn. zm.) ubiegających się o udzielenie dotacji z budżetu powiatu żarskiego na realizację następujących zadań w 2015 r.:

1. Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim;
2. Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży zamieszkujących na terenie powiatu żarskiego.
3."Współpraca z organizacja pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. Rozwój pieczy zastepczej w powiecie żarskim - Praca z rodzina w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia


 ogłoszenie  pobierz

 wzór oferty 2015  pobierz

 wzór umowy 2015  pobierz

 wzór sprawozdania 2015  pobierz

27.01.2015r.


 Zarządzenie Starosty Żarskiego dotyczące konsultacji projektu Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2015-2017.

 ZARZĄDZENIE i OGŁOSZENIE  pobierz

19.12.2014r.


 Zarządzenie Starosty Żarskiego dotyczące konsultacji projektu ogłoszenia Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań Powiatu Żarskiego w zakresie:

1) "Prowadzenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w powiecie żarskim w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r."
Wysokość dotacji na realizację ww. zadania wynosi 25.917,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset siedemnaście złotych).

2) "Prowadzenie ośrodka wsparcia dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży pochodzących z powiatu żarskiego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r."
Wysokość dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 10.611,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sześćset jedenaście złoty).

3) "Współpraca z organizacja pozarządową w zakresie realizacji zadania pn. Rozwój pieczy zastepczej w powiecie żarskim - Praca z rodzina w celu powrotu dziecka do rodziny naturalnej lub jego przysposobienia: w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r."
Wysokość dotacji na realizację powyższego zadania wynosi 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złoty).

 ZARZĄDZENIE i OGŁOSZENIE  pobierz

04.12.2014r.


 Zarządzenie Starosty Żarskiego dotyczące konsultacji projektu Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych na lata 2015-2020.

 ZARZĄDZENIE i OGŁOSZENIE  pobierz

04.12.2014r.


W ramach przystąpienia do realizacji pilotażowego programu dotyczącego przeciwdziałania przemocy w rodzinie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
w Żarach podaje informacje dotyczące możliwości skorzystania - na terenie Powiatu Żarskiego - z poradnictwa specjalistycznego tj. psychologa i pedagoga.

 adresy i numery telefonów instytucji  pobierz

29.08.2013r.


plakat Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Żarach poszukuje kandydatów chętnych do zostania rodziną zastępczą.

Wiele dzieci nie ma szansy na wychowanie w kochającej rodzinie. Pozbawione są nie tylko miłości i wsparcia, ale często nawet zwykłego posiłku i spokojnego miejsca do snu. Wszystkie osoby o wielkim sercu, które chciałyby podzielić się swoim domem z potrzebującymi dziećmi, zapraszamy serdecznie do siedziby Centrum przy ul. Artylerzystów 6.

Informacje telefoniczne można uzyskać pod numer telefonu: (68) 363 06 86, 363 06 89.

20.12.2012r.


W dniu 29 marca 2011r. Rada Powiatu Żarskiego przyjęła Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie na lata 2011-2017.

 Powiatowy Program Pomocy Dziecku i Rodzinie  pobierz

30.03.2011r.


W dniu 27 stycznia 2011r. Rada Powiatu przyjęła Powiatową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011 - 2020.

 Strategia  pobierz

24.03.2011r.


 Komunikaty


  Zgodnie z obowiązującymi zmianami przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od podatku dochodowego obliczonego zgodnie z art. 27, pomniejszonego o kwote składki, podatnik ma prawo odliczyć kwotę obliczoną zgodnie z ust. 2 na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym: ...
>>...więcej


Strona Główna    O Nas    Przepisy Prawne    Rehabilitacja Społeczna    Pomoc Instytucjonalna    Rodziny Zastępcze    Poradnia Specjalistyczna